Marilyn Manson zverejnil oficiálny videoklip s názvom "SAY10"